Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
Airlusion V.O.F., handelend onder de naam Airlusion, hierna te noemen: "Airlusion", en de koper/opdrachtgever, hierna te noemen: "klant".

1.2 Veranderingen van deze algemene voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Airlusion alleen dan, indien zij deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd.

1.3 DE TOEPASSELIJKHEID VAN EVENTUELE INKOOP- OF ANDERE VOORWAARDEN VAN DE KLANT WORDT UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.

1.4 Indien met klant meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Airlusion gesloten overeenkomst.
 

2. Aanbieding en overeenkomst

Alle aanbiedingen van Airlusion - waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's, prijslijsten, materiaallijsten en overige documentatie worden verstaan - zijn geheel vrijblijvend. Een overeenkomst tussen Airlusion en de klant komt pas tot stand door de aanvaarding door Airlusion van de door de klant gedane aanvraag.
 

3. Prijzen en betalingen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in onder meer prijslijsten en advertenties
vermelde prijzen van Airlusion exclusief BTW en levering in Nederland.

3.2 Indien de klant een aanvraag doet tegen een ander vermelde prijs dan op de website staat, welke prijs inmiddels is verhoogd of onjuist blijkt te zijn, zal Airlusion dit per omgaande aan de klant mededelen. De klant wordt geacht met de aldus medegedeelde prijs in te stemmen indien hij niet binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de prijsverhoging, of indien hij de geleverde zaken in gebruik neemt.

3.3 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door de klant te geschieden binnen 30 dagen netto na factuurdatum. Indien de klant de zaken binnen de proefperiode van 30 dagen na aflevering wenst te retourneren zullen de op die zaken betrekking hebbende reeds betaalde facturen worden gecrediteerd. Airlusion heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een order, zoals bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. vooruitbetaling.

3.4 Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is dan aan Airlusion vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Indien betaling ook na een aanmaning waarin de klant een termijn voor betaling wordt gesteld, uitblijft, is Airlusion gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering verband houdende kosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door de klant aan Airlusion verschuldigd. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op minimaal 15 % van het totaal verschuldigde bedrag.

3.5 Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden als bedoeld in 3.3, voldaan dienen te worden.
 

4. Eigendomsvoorbehoud

Airlusion behoudt zich het eigendom voor van alle aan de klant geleverde zaken, zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst waaronder Airlusion zaken heeft geleverd of diensten heeft verricht of dient te verrichten, alsmede uit hoofde van iedere vordering van Airlusion op de klant wegens niet-nakoming door de klant van die overeenkomst. De klant is verplicht Airlusion onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.
 

5. Afleveringen

De op de website vermelde afleveringstermijn is geen fatale termijn. Indien de afleveringstermijn wordt overschreden is Airlusion pas in verzuim na een schriftelijke ingebrekestelling door de klant waarbij Airlusion een redelijke termijn wordt gegund om de overeenkomst alsnog na te komen.
 

6. Inspectie en reclame

6.1 Onverwijld nadat Airlusion zaken aan de klant heeft geleverd, zal de klant deze
inspecteren. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde zaken dienen schriftelijk of telefonisch te worden gemeld. De klant dient Airlusion alsdan binnen 24 uur na aflevering de paklijst terug te zenden onder opgave van manco of surplus. Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen door de klant binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk of telefonisch en gemotiveerd te worden gemeld. De klant dient Airlusion in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door de klant van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de klant ter zake. De geleverde zaken kunnen op ondergeschikte punten afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's en overige documentatie.

6.2 Retourzendingen buiten de proefperiode van 30 dagen na aflevering zijn zonder voorafgaande toestemming van Airlusion niet toegestaan. In het geval geleverde zaken door Airlusion worden teruggenomen, worden deze in beginsel door Airlusion kosteloos opgehaald vanaf de plaats waar de zaken zijn afgeleverd of op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland.

6.3 Gratis artikelen verkregen bij de aankoop van een geretourneerd artikel worden tevens mee teruggenomen. Dit geldt eveneens als het aangegeven minimaal orderbedrag niet meer behaald wordt nadat de retouren in mindering zijn gebracht.
 

7. Garanties

7.1 Indien niet anders vermeld, geldt voor alle geleverde zaken met uitzondering van
skytubes een garantietermijn van een jaar. De garantie omvat het gedurende de garantietermijn vervangen, of naar keuze van Airlusion, naar beste vermogen herstellen van eventuele materiaal- en fabricagefouten in de geleverde zaken, indien deze fouten binnen voornoemde garantieperiode gedetailleerd omschreven bij Airlusion zijn aangemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Airlusion. In plaats van de geleverde zaak te herstellen of te vervangen kan Airlusion kiezen voor teruggave van de koopprijs.

7.2 De garantieverplichting vervalt indien gebreken in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van handelingen van de klant, zoals foutieve opslag, transport in een ondeugdelijke verpakking, onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken zoals brand- en waterschade. Voorts vervalt de garantieverplichting in geval van het ontbreken van serienummers, of indien de klant zonder toestemming van Airlusion wijzigingen in de zaken, of in de onderdelen die door Airlusion in het kader van onderhoud of garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. De alsdan door Airlusion gemaakte kosten, waaronder onderzoeks- en transportkosten kunnen in de hierboven genoemde gevallen tegen de alsdan bij Airlusion geldende tarieven aan de klant in rekening worden gebracht.

7.3 De aanspraak op garantie geldt niet gedurende de periode dat de klant niet, niet geheel dan wel niet tijdig aan een of meer verplichtingen van de overeenkomst heeft voldaan.

7.4 Werkzaamheden en kosten, waaronder kosten van herstel, buiten het kader van deze garantie zullen door Airlusion aan de klant in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven.

7.5 Indien zaken worden gerepareerd buiten de garantietermijn wordt op deze reparaties een garantie van 3 maanden verleend. Reparaties binnen deze termijn van 3 maanden geven geen recht op een nieuwe garantietermijn.

7.6 De voor herstel krachtens de garantie in aanmerking komende zaken kunnen op verzoek van de klant kostenloos naar Airlusion Nederland gestuurd worden. Het verzoek van de klant dient vergezeld te gaan van een schriftelijke en duidelijke klachtenomschrijving en een kopie van de aankoopfactuur.

7.7 Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door Airlusion geen enkele garantie, direct dan wel indirect, op de geleverde zaken verleend.
 

8. Overdracht van rechten en verplichtingen

8.1 De klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Airlusion.

8.2 Airlusion is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.
 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Airlusion is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel blijkt.

9.2 In geval van een aan Airlusion toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Airlusion uitsluitend aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende directe schade, mits Airlusion eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk of telefonisch in gebreke is gesteld, waarbij aan Airlusion een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: schade aan de geleverde zaken, schade aan andere eigendommen van de klant en personenschade.

9.3 De totale aansprakelijkheid van Airlusion wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door de klant aan Airlusion voor de betreffende zaak betaalde bedrag exclusief BTW, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. De vergoeding zal niet meer dan EUR 250,- bedragen, tenzij de door Airlusion afgesloten verzekering in het betreffende geval een hoger bedrag uitkeert.

9.4 Airlusion is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen het
verloren gaan van gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 

10. Intellectuele eigendom

De aan de klant verstrekte zaken mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Airlusion, geheel noch gedeeltelijk door de klant worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook.
 

11. Overmacht

11.1 Onder overmacht van Airlusion wordt mede verstaan tekortkomingen van toeleveranciers, postorder bedrijven van Airlusion en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Airlusion liggen.

11.2 In geval van overmacht wordt de verplichting van degene die zich op overmacht beroept voor de periode van de overmacht opgeschort. De klant is in dat geval slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien vast staat dat nakoming blijvend onmogelijk is of voor een periode van twee maanden niet mogelijk zal zijn. In het geval dat de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat deze langer zal voortduren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 

12. Ontbinding

12.1 Ieder van partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat:
de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, hem al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend, de regeling schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of beslag wordt gelegd op een belangrijk deel van zijn vermogensbestanddelen, dan wel deze op een andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëdigd.

12.2 Voorafgaand aan de ontbinding gefactureerde bedragen die betrekking hebben op reeds ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 

13. Export

Bij export van zaken door de klant zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. De klant vrijwaart Airlusion voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan de klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.
 

14. Toepasselijk recht en geschillenregeling

14.1 Alle uit de door Airlusion gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Airlusion en de klant zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan een rechter, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

14.2 Op alle overeenkomsten tussen Airlusion en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Actie

- Skytube 6 meter "1 kleur"
- Blower 1100 watt
- Transporttas Skytube
- Instructie boekje

- Gratis afdekhoes

Uit voorraad leverbaar

Nu: € 289,-
U bespaart: € 140,-

Meer info

Referenties

Karcher skytube ZEB weber ref Makita Beamix ref Gamma ref Grando keukens ref Walibi ref Golden tulip ref Repanet Intertoys Moeskops Bouwbedrijf Bike totaal ref intersport Linders ref De Echte Bakker Timing ref Shoeby ref Sissy ref Etna ref